Altanmøde den 23. januar 2014

Altanmøde den 23. januar 2014

 Tilstede: Ca. 100 altankøbere

Fra projektgruppen: Jonas og Ryan fra MinAltan – Mustafa fra Advokaterne Arup & Hvidt – Tine og Jan fra Ejerforeningen Aladdin.

Jan indledte mødet med at præcisere at altanprojektet er et projekt, hvor en kreds af ejere fra ejerforeningen Aladdin er gået sammen om et fælles gårdaltanprojekt.

Jan redegjorde kort for forløbet med byggeansøgningen og indsigelserne fra andre ejere i foreningen til projektet. Kommunens behandling af sagen har taget lang tid ikke mindst fordi det er første gang kommunen behandler en ansøgning fra en ejendom med pletvise altaner på gadesiden og nu ønsket om pletvise altaner til gårdsiden. Behandlingen af sagen er derfor foretaget også af de øverste myndigheder i byggeforvaltningen.

Det er vores indtryk, fortalte Jan, at kommunen har ønsket at finde en løsning hvor altankøberne og de ejere der ikke selv får en altan, men får en altan over deres vinduer, begge bliver tilgodeset i byggetilladelsen. Kommunen har ønsket, hvor det er muligt, at friholde mindst et vindue fra ovenliggende lejligheds altan. Derfor har kommunen i tilladelsen kortet nogle af “XL” altanerne ned til kun at dække et vindue. Kommunen har tilgodeset lejligheder med kun et vindue mod gaden ved at reducere altandybden til 1,2 meter, da gårdaltantypen der tilbydes disse lejligheder, dækker over begge underliggende lejligheds vinduer mod gården. Kommunen har også ønsket at tilgodese det ensartede udtryk, selv om det er ejendommens gårdside, hvorfor alle altaner fra 1. til 4. sal skal have den samme dybde.

Kommunens tilladelse og krav

Vi har fået tilladelse til alle altaner med følgende tilpasninger

–       Indbliksskærme ved alle matrikelskel (på begge altaner ved skel)

–       Reduceret dybe fra 1,415 til 1,20 meter– dog til 1,0 meter for 5. salsaltaner

–       28 altaner kortes i længden af hensyn til underliggende lejligheder – de berørte lejligheder har fået en kuvert med en skitse af hvilken altanstørrelse kommunen har tilladt.

–       Ikke krav om niveaufri afgang på 5. sals altanerne

 Modifikationer som er aftalt med kommunen efterfølgende

–       Altanværnet flyttes til ydersiden af altanen (ca. 5 cm) så man får bedre mulighed for at udnytte det reducerede gulvareal

–       Vi har fået tilladelse til at også at montere indadgående døre.

–       Spørgsmål om dørene – kan man få ”bremser på døren” svaret er ikke på udadgående døre da de åbner mere end 180 grader – Min altan undersøger om der kan komme bremser på de indadgående døre.

 Særlige forhold for 5. sals altanerne

–       Der holdes møde i uge 5, hvor MinAltan gennemgår de forskellige muligheder og priser

–       5. sals altanerne kører en forskudt ”tilsagns” proces der ikke forsinker det øvrige projekt da Velux døren der skal anvendes ved 5.sals altanløsningen er en standarddør og der derfor ikke er nævneværdig leveringstid.

 

Finansiering af altanen

–       Jan lovede at udsende et eksempel på hvad en altan ca. kommer til at koste pr. mdr, med oplysning om lånevilkår.

–       Alle er med i byggelånet som bruges til at betale hele projektet med indtil projektet er færdigt og der er ibrugtagningstilladelse til den sidste altan. Herefter overgår finansieringen til et 20 årigt fælleslån, som vi optager sammen, men som er opdelt pr altankøber. Ved overgangen fra byggelån til fælleslån kan man vælge at betale sin altan kontant i stedet for at være med i fælleslånet.

 

Bindende tilsagn eller udtrædelse af projektet (undtaget er 5. sals altaner)

SVARFRIST 6. februar

–       Der udsendes en ny bindende tilsagns blanket til jeres mailadresse. Hvis man ønsker at købe en altan, som tilbudt i byggetilladelsen, skal man angive dette og sende blanketten retur inden d. 4. februar. På blanketten vil der også være mulighed for at træde ud af projektet, hvis du vælger dette, vil du efterfølgende modtage en opgørelse over din andel i projektomkostningerne (fællesdel og radiatorflytningsdel).

–       Der bliver også mulighed for at vælge en indadgående dør til en merudgift på anslået 7.000,- kr.

–       Jonas fra MinAltan fortalte at det mindre materialeforbrug til en mindre altan stort set modsvarer merudgiften til det ændrede værndesign og den ændrede grundflade på visse altaner.

 

Tidsplanen

–       Når vi har modtaget jeres nye tilsagn og indsigelses perioden på byggetilladelsen er overstået, den 5. februar, kan vi bestille altandørene. Dørproduktionen vil tage 6 – 8 uger, det betyder at altanmonteringen kan starte medio marts. MinAltan forventer at 2/3 af altanerne er klar til sommerferien. MinAltan forventer at påbegynde opsætningen af altaner ved Bodenhoffs Plads og Burmeistersgade udfra bestyrelsens ønske om at de lejlighedsejere der har ventet længst på en solfyldt altan tilgodeses først.

 

 

Bemærk at der opsættes et eksempel på en nichealtan (type 1/2 altan) i gården i løbet af ugen, for at opnå det bedste indtryk af hvad den reducerede dybde betyder. Altanen opstilles på petanquebanen ved gårdmandsskuret midt i gården. Det vil også være vist hvor meget plads en udadgående dør vil tage på altanen. Bemærk at der monteres en udvendig værntype på vores altaner.

 

Eksempel på finansiering:

Ydelse på lån stort DKK 20.000.000 er DKK 380.465 i kvartalet ved 4,5% i rente og 20 års løbetid.

Ydelse pr. måned DKK 380.465/3= 126.822.

Løbetid. 20 år

Rentetype: NYKBOR 3 måneder. Vi gør opmærksom på at ved indfrielse af lånet i løbet af renteperioden vil det alene kunne ske til dagskurs. Dette kan resultere i, at der vil skulle erlægges en overkurs.

Rente: variabel pt. forventet ydet til 4,5%

Omkostning ved indfrielse før tid, eksempelvis ifm. salg af lejlighed DKK 500.

Ydelse ved lån på 110.000:   (110.000/20.000.000) x 126.822= ca. DKK 698 pr. md.

 

Nyt i gårdaltanprojektet

Vi har lige modtaget en byggetilladelse/afslag fra Københavns kommune – tilladelsen går på at vi kan opsætte 138 altaner + 2 franske altaner som ansøgt – afslaget går på at kommunen kun giver tilladelse til altaner med en dybde på 120 cm. i stedet for 141,5 cm. undtagen for 5. sals altanerne der kun må have en dybde på 100 cm, vi skal ikke have niveau fri adgang, så vi kan lægge altanen over tagrenden ogNyt i gårdaltanprojektet Vi har lige modtaget en byggetilladelse/afslag fra Københavns kommune – tilladelsen går på at vi kan opsætte 138 altaner + 2 franske altaner som ansøgt – afslaget går på at kommunen kun giver tilladelse til altaner med en dybde på 120 cm. i stedet for 141,5 cm. undtagen for 5. sals altanerne der kun må have en dybde på 100 cm, vi skal ikke have niveau fri adgang, så vi kan lægge altanen over tagrenden og bygge ind i taget og derved få en dybere altan. Bestyrelsen er ved at afklare mulighederne for at opnå ændringer i forhold til de afslag kommunen har givet samt lægge en plan for den videre proces. Vi indkalder hurtigst muligt til et informationsmøde for alle altankøberne og vi går efter et møde den 23. januar – der vil blive sendt invitation ud på mail. Gem dine spørgsmål til informationsmødet da vi i perioden op til mødet forsøger at få afklaret så meget som muligt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Status – gårdaltan

Bestyrelsen vil gerne ønske alle beboere i Aladdin godt nytår og samtidig give en kort status på vores altanprojekt.

Vi havde håbet på en standard sagsbehandlingstid på 6 – 8 uger hos Københavns kommune og dermed en mulighed for at komme i gang med vores altanprojekt i december måned. Imidlertid har 3 ud af 367 ejere valgt at sende en indsigelse til projektet og det har taget kommunen lang tid at behandle disse indsigelser, og der er endnu ikke kommet en afgørelse. To af indsigelserne er gjort af ejere der kun har en potentiel risiko for at få en altan over deres lejlighed. En indsigelse er gjort af en ejer, der i det aktuelle projekt vil få en altan over sin lejlighed. ”Min Altan” har foretaget tilpasninger af projektet omkring ejendommens indvendige hjørner og vi har således forsøgt at imødekomme denne ejers indsigelse. På Københavns kommunens anmodning har vi fået foretaget nye lystabsmålinger (i enkelte lejligheder), da den oprindelige måling var foretaget med den første altanmodel med de runde hjørner.  De nye målinger viser, at der ikke i lystabet er tilstrækkelig begrundelse for at forhindre altanprojektet.

Læs resten